Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce doradztwo metodyczne konferencje szkolenia konkursy galeria kontakt
Krótko o CDN w Sanoku
Przejdź do:
  początki CDN
  schemat systemu wsparcia
  w czym pomagamy?
Czy wiesz, że...
CDN SANOK  istnieje:
od 1 września 2000r.
 

Dokumenty
Statut CDN w Sanoku:


 

Wypełniając wymogi par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek z/s, Zestawienia zmian w funduszu, Informacja dodatkowa) zostały opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku, Prawo lokalne, zakładka Sprawozdania finansowe, Rok 2018.

Oto link:

https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/dokumenty/rok-2018-201/

 

Historia powstania CDN
i strategia samorządowego systemu doradztwa 

 

4 stycznia 2000 r. Starostwo Powiatowe w Sanoku wraz z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało w Delegaturze KO w Sanoku (Siedziba w Szk. Podst. nr 9 w Sanoku) spotkanie z doradcami metodycznymi byłego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krośnie wywodzącymi się z powiatu sanockiego. 

Na skutek debaty, powstała inicjatywa utworzenia ośrodka programowo - metodycznego na terenie Sanoka. 

Adresatem przedsięwzięcia mieli być nauczyciele powiatu sanockiego i ówczesnego bieszczadzkiego. Jako pierwsi wolę współpracy podjęli: Powiat Sanok, Miasto Sanok i Gmina Zagórz. Władze samorządowe podjęły decyzję o utworzeniu tego typu placówki przy istniejącym już Centrum Kształcenia Praktycznego. Realizację programu rozpoczęto 1 września 2000r. Ostatecznie 1 grudnia 2000 r. powstało Regionalne Centrum Edukacji z połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Od 1 listopada 2002 r. Centrum Doskonalenia nauczycieli w Sanoku funkcjonuje jako samodzielny ośrodek metodyczny dla nauczycieli z siedzibą w Zespole Szkół Mechanicznych w Sanoku, przy ul. Stróżowskiej 15. CDN jest placówką o zasięgu regionalnym, obejmującą doskonalenie zawodowe nauczycieli powiatów:
sanockiego, leskiego i ustrzyckiego.

System kształcenia w Centrum jest ukierunkowany na kształtowanie takich umiejętności, które pozwolą uruchomić mechanizmy aktywności zawodowej, oraz gwarantują podjęcie pracy na wielu stanowiskach o podobnej technologii wytwarzania, w warunkach ciągłej zmienności zadań i stałego wzrostu wymagań stawianych pracownikom. Do zadań statutowych Centrum w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli należy w szczególności współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz organizowanie i wspieranie ich edukacji niestacjonarnej. Do tychże działań zalicza się również organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek oraz tworzenie i rozwijanie lokalnego systemu edukacji pedagogicznej. W ramach działań wspomagających wdrażanie reformy oświatowej jest to realizacja zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący oraz współpraca z organem nadzorującym na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

 


Statut CDN w Sanoku


pobierz


 

Schemat systemu wsparcia

 

Organizujemy i prowadzimy:

  • doradztwo metodyczne, 

  • doskonalenie zawodowe wychowawców i nauczycieli, 

  • doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej. 

Wspieramy i upowszechniamy:

  • ruch nowatorstwa pedagogicznego wraz z innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi, 

  • WDN (wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli), 

  • programy autorskie, dydaktyczne i wychowawcze osiągnięcia nauczycieli i uczniów. 

Opracowujemy i publikujemy materiały związane z działalnością CDN:

  • publikacje metodyczne nauczycieli, 

  • informatory o formach i terminach doskonalenia, 

  • biuletyn metodyczno - pedagogiczny "Edukacja w Regionie". 

[na górę strony]

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com